THIẾT KẾ & IN ẤN

Sách, báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên (Annual Report) là tài liệu quan trọng được doanh nghiệp lập hàng năm để truyền tải thông tin về quản trị, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như các khía cạnh khác của doanh nghiệp trong một năm qua và định hướng, chiến lược trong thời gian tới.

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết, đầu tư rất nghiêm túc cho Báo cáo thường niên từ khâu nội dung, thiết kế cho đến in ấn, bởi vì tài liệu quan trọng này là công cụ giúp tiếp cận nhiều bên có lợi ích liên quan (stakeholder) của doanh nghiệp. Trong đó, độc giả đáng chú ý gồm có: cổ đông hiện tại và tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và cả cộng đồng doanh nghiệp/ngành v.v…

DANH SÁCH SẢN PHẨM Sách, báo cáo thường niên